ČOI: V listopadu nevyhověly dva vzorky PHM

Česká obchodní inspekce i v měsíci listopadu 2017 prováděla pravidelnou kontrolu jakosti pohonných hmot. Z celkového počtu 240 vzorků PHM nevyhověly jakostním požadavkům dva odebrané vzorky. Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot na celém území ČR. V listopadu 2017 provedla odběr 240 vzorků PHM a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek benzinu a jeden vzorek nafty, což představuje 0,8% nevyhovujících vzorků.

Oproti měsíci říjnu došlo v měsíci listopadu ke zhoršení jakosti odebraných vzorků pohonných hmot, kdy v měsíci říjnu vyhověly všechny odebrané a kontrolované vzorky.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo ve sledovaném období – listopad 2017 odebráno
a kontrolováno celkem 97 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Destilace – konec destilace“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 246,9°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0 ̊C).

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v listopadu 2017 odebráno a kontrolováno celkem 114 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla ˂20,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C).

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 114 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 97 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v měsíci listopadu 2017 uložila ve dvou případech zákaz prodeje pohonné hmoty, která nesplňovala požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 3 151,00 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 93 427,15 Kč a 1 862,00 l motorové nafty v hodnotě 54 835,90 Kč.

Mimořádná kontrola v Hořicích a Lázních Bělohrad v prosinci

Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce proběhla v prosinci v Hořicích a Lázních Bělohrad, do seznamu kontrolovaných provozoven se dostaly také tři čerpací stanice. Na všech kontrolovaných provozovnách byly zjištěny nedostatky, v případě čerpacích stanic se jednalo podle tiskového mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha o nedostatky v jakosti pohonných hmot.