Jakost pohonných hmot se zvyšuje, kontroly v loňském roce dopadly nejlépe v historii

V roce 2017 odebrala Česká obchodní inspekce celkem 2 670 vzorků PHM a jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků. ČOI uložila během uplynulého roku devatenáctkrát zákaz prodeje na  přibližně 103 000 litrů pohonných hmot, v celkové hodnotě více než 3 000 000 korun.

Z meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2017 je zřejmé, že dle zjištění České obchodní inspekce má jakost pohonných hmot zvyšující tendenci, s výjimkou roku 2010, kdy byla celková jakost pohonných hmot výrazně horší.

Česká obchodní inspekce na základě právního předpisu sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic PHM na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Česká obchodní inspekce odebrala v roce 2017 celkem 2 670 vzorků pohonných hmot, z toho stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků, což představuje 1,0 %. Oproti roku 2016, kdy z celkového počtu 2 549 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků, tj. 1,1 %., došlo v roce 2017 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2016, bylo v roce 2017 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (ze 1,4 % na 0,9 %) a Etanolu E 85 (z 14,3 % na 9,1 %). Mírné zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 0,7 % na 1,2 %). Stabilní hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG (0,0%), jakož i odebrané vzorky LPG pro pohon (0,3%).

Celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2017 kolísavá. Nejvyšší % nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci červnu (3,3 %), nejnižší v měsících dubnu a říjnu 2017, a to 0,0 % nevyhovujících vzorků pohonných hmot. V ostatních měsících roku 2017 se procenta nevyhovujících vzorků pohybovala v rozmezí 0,4% – 2,0%.

  • Automobilové benziny

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 031 vzorků automobilových benzínů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo celkem 12 vzorků. Mezi nejčastější nevyhovující jakostní ukazatele patřily: tlak par a destilace – konec destilace. Zbývajících 1 019 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013).

  • Motorové nafty

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 287 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 12 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly bod vzplanutí (11 případů) a síra (1). Zbývajících 1 275 vzorků motorové nafty bylo v pořádku.

  • LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 301 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Laboratorními rozbory byl zjištěn nevyhovující jakostní ukazatel: síra. Zbylých 300 vzorků bylo v pořádku.

  • CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly ve všech jakostních ukazatelích příslušné technické normy.

  • Etanol E-85

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 11 vzorků pohonné hmoty Etanol E-85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nevyhověl 1 vzorek jakostním ukazatelům stanoveným v příslušné technické normě: tlak par.  Zbývajících 10 vzorků bylo v pořádku.

  • Biopaliva v pohonných hmotách palivech

V průběhu roku 2017 byl zkontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 1 287 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v tomto druhu motorového paliva. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 031 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Uložená opatření jdou do milionů 

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2017 v devatenácti případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Zákaz byl vydán na celkové množství 102 991,70 l pohonných hmot v celkové hodnotě 3 029 675,26 Kč

Opatření bylo vydáno na:

  • 44 462,86 l motorové nafty v hodnotě 1 305 624,50 Kč
  • 45 481,15 l automobilových benzinů v hodnotě 1 425 258,66 Kč
  • 13 047,69 l Etanolu E 85 v hodnotě 298 792,10 Kč

 

Objevily se i závažnější odchylky 

Inspektoři ČOI při kontrole jakosti pohonných hmot v roce 2017 objevili i odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.