ČOI: V lednu nevyhověl jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci lednu 2018 kvalitu pohonných hmot. Z 215 odebraných vzorků nevyhověl jakostním požadavkům pouze jeden vzorek, jednalo se o vzorek nafty.

Česká obchodní inspekce sledovala v měsíci lednu 2018 jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na území České republiky. Kontrola a sledování jakosti automobilové benziny, motorové nafty, LPG, CNG a Etanol E85 byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v měsíci lednu 2018 odebrány.

Z celkového počtu 215 odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci lednu 2018 nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům jeden vzorek nafty. V měsíci lednu 2018 oproti měsíci prosinci 2017 bylo zaznamenáno zlepšení odebraných vzorků PHM, jelikož v  prosinci 2017 nevyhověly jakostním požadavkům 2 vzorky motorové nafty. Jakost pohonných hmot se zvyšuje, jak vyplývá ze souhrné zprávy ČOI za rok 2017.

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v lednu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 105 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 105 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 82 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložekb u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.