ČOI: Kontrolou v dubnu neprošel vzorek nafty

Česká obchodní inspekce zaznamenala v měsíci dubnu při kontrole pohonných hmot jeden nevyhovující vzorek. Jednalo se o motorovou naftu, která nevyhověla z celkového počtu 211 odebraných vzorků pohonných hmot stanoveným jakostním požadavkům. Jednalo se o vzorek z Ústeckého a Libereckého kraje. Jak to bylo v březnu?

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v dubnu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 105 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 51,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 105 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 79 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

 

Data nejen z České obchodní inspekce najdete souhrně v části Publicistika – Data.