ČOI: Kontrolou v červnu neprošly čtyři vzorky PHM

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci červnu tohoto roku 221 odběrů vzorků pohonných hmot a zjistila, že 4 vzorky byly mimo normu. Jednalo se ve třech případech o automobilový benzin, v jednom případě o naftu.  

 Česká obchodní inspekce v červnu uskutečnila 221 odběrů na čerpacích stanicích v celé ČR. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 4 vzorky. Jednalo se o 3 vzorky automobilových benzinů a 1 vzorek motorové nafty, což v celkovém hodnocení představuje 1,8 % nevyhovujících vzorků.

 Inspektoři ČOI zaznamenali v měsíci červnu 2018 oproti měsíci květnu 2018 zhoršení kontrolovaných vzorků motorové nafty z 0,0 % na 0,9 %, Mírné zhoršení bylo i u kontrolovaných vzorků automobilových benzinů z  3,5 % na 3,6 %. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v červnu
2018 oproti měsíci květnu 2018, došlo ke zhoršení ze 1,3 % na 1,8 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v červnu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky ve dvou případech nevyhověly v jakostním parametru „Tlak par“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 64,7 kPa a 67,8 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). V jednom případě kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Oktanové číslo měřené výzkumnou metodou – OČVM, naměřená hodnota 94,1 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6) a současně „Oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM, naměřená hodnota 84,2 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5) Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V měsíci červnu 2018 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 109 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 49,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Zákaz prodeje pro benziny i naftu 

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci červnu 2018 ve třech případech opatření ve formě zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 38 517,20 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 1 302 378,14 Kč a 2 100 l motorové nafty v hodnotě 68 040,00 Kč

Data nejen z České obchodní inspekce najdete souhrně v části Publicistika – Data.