ČOI: Kontrolou v červenci neprošlo šest vzorků benzinu

Česká obchodní inspekce (ČOI) odebrala v měsíci červenci 219 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhovělo 6 odebraných vzorků automobilového benzinu. To v celkovém hodnocení představuje 2,7 % nevyhovujících vzorků.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v červenci 2018 oproti měsíci červnu 2018, bylo zaznamenáno zhoršení ze 1,8 % na 2,7 % v počtu nevyhovujících vzorků. Oproti měsíci červnu 2018 bylo v měsíci červenci 2018 zaznamenáno zhoršení u kontrolovaných vzorků automobilových benzinů z 3,6 % na 7,1 %. Ke zlepšení došlo u kontrolovaných vzorků motorové nafty, a to z 0,9 % na 0,0 %.

Automobilové benziny: problémy s tlakem par

Českou obchodní inspekcí bylo v červenci 2018 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 6 vzorků jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky ve dvou případech nevyhověly
v jakostním parametru „Tlak par“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 64,6 kPa a 72,9 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). Ve čtyřech případech kontrolované vzorky nevyhověly v jakostních parametrech „Oktanové číslo měřené výzkumnou metodou – OČVM, zjištěné hodnoty 94,1 – 94,4 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6) a současně „Oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM, zjištěné hodnoty 84,2 – 84,3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5) Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách byly v pořádku

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 101 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření: zákaz prodeje 

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci červenci 2018 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 14 693 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 482 271,90 Kč.

(ČOI)

ČOI: Kontrolou v červnu neprošly čtyři vzorky PHM