ČOI: Poprvé byly letos po celý měsíc v pořádku všechny vzorky PHM

V říjnu provedla Česká obchodní inspekce pravidelnou kontrolu jakosti pohonných hmot a zjistila, že z 255 odebraných vzorků PHM vyhověly všechny stanoveným jakostním požadavků.

Oproti  září bylo v měsíci říjnu zaznamenáno zlepšení, jelikož v měsíci září nevyhověly 2 odebrané vzorky motorové nafty.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 125 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 102 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Odběr vzorku automobilového benzinu z autocisterny

V měsíci říjnu 2018 byl inspektorátem ČOI Plzeňským a Karlovarským realizován odběr vzorku motorového benzinu v průběhu stáčení pohonných hmot z automobilové cisterny do zásobníku čerpací stanice. Tento odběr vzorku byl realizován za užití speciálního technického vybavení, kterým byl vzorek pohonné hmoty kontinuálně odebírán po celou dobu stáčení. Laboratorním rozborem nebyly zjištěny odchylky od ČSN EN 228+A1.

(ČOI)