ČOI: V listopadu nevyhověly dva vzorky pohonných hmot

V listopadu 2018 odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic dle harmonogramu celkem 255 vzorků pohonných hmot. Odchylky od jakostních norem byly prokázány u dvou vzorků. Jednalo se o vzorek automobilového benzínu a jeden vzorek motorové nafty.

Oproti měsíci říjnu 2018 bylo v  listopadu 2018 zaznamenáno zhoršení u vzorků motorové nafty z 0,0 % na 0,8 % a u vzorků automobilových benzinů z 0,0 % na 1,1 %. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME nebyly v měsíci listopadu 2018 odebrány.

V průběhu listopadu 2018 byly inspektory České obchodní inspekce v rámci celoročního sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky (podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot (dále jen vyhláška) odebrány u čerpacích stanic k laboratorní kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Z celkového počtu 255 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v měsíci listopadu 2018, nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 2 odebrané a kontrolované vzorky, což v celkovém hodnocení představuje 0,8 % nevyhovujících vzorků.

Automobilové benziny – z 91 vzorků neprošel jeden 

Českou obchodní inspekcí bylo v listopadu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 91 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Indukční perioda“ (oxidační stabilita, která sleduje rychlost reakcí s kyslíkem), kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 287 minut (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 339 minut). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty – ze 128 vzorků neprošel jeden 

V měsíci listopadu 2018 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 128 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Teplota filtrovatelnosti“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla -5°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření -8°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v listopadu 2018 oproti měsíci říjnu 2018, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,0 % na 0,8 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Průběžné výsledky kontrol České obchodní inspekce můžete sledovat v sekci DATA.