ČOI: V loňském roce se jakost pohonných hmot zlepšila, mírné zhoršení měl benzin

Česká obchodní inspekce průběžně sleduje kvalitu jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích v celé ČR. V závěrečné zprávě předkládá výsledky kontrol monitoringu jakosti pohonných hmot za rok 2018. Z celkového počtu 2 645 odebraných a kontrolovaných vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 28 vzorků. V 19 případech se jednalo o automobilové benzíny a v 9 případech o motorovou naftu. V průběhu minulého roku uložila zákaz prodeje na 104 582,34 l pohonných hmot v hodnotě 3 477 867,60 Kč.

Kontroly a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanol (E85) jsou prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Výsledky kontrol za rok 2018

Z celkového počtu 2 645 odebraných a kontrolovaných vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 28 vzorků, což představuje 1,1 %. Oproti roku 2017, kdy z celkového počtu 2 670 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 26 vzorků tj. 1,0 %., došlo v roce 2018 k mírnému zhoršení jakosti pohonných hmot. V porovnání výsledků s rokem 2017 bylo v roce 2018 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (z 0,9 % na 0,7 %) a u vzorků LPG (z 0,3 % na 0,0 %). Výrazné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků Ethanolu E85 (z 9,1 % na 0,0 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 1,2 % na 1,9 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG, LPG pro pohon a Ethanolu E 85 (0,0 %).

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot. 

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden –  prosinec 2018
Druh paliva Odebrané vzorky  v % Nevyhovující vzorky % z druhu paliva
Automobilové benziny 1 005 38,0 19 1,9
Motorové nafty 1290 48,8 9 0,7
Směsné palivo 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0
LPG 300 11,3 0 0,0
CNG 40 1,5 0 0,0
Ethanol E85 10 0,4 0 0,0
Celkem 2645 100 28 1,1

Nejhorší v červenci a nejlepší v říjnu a prosinci

Z  grafu je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2018 kolísavá. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci červenci (2,7 %). Nejnižší v měsících říjnu a prosinci 2018, a to 0,0 % nevyhovujících vzorků pohonných hmot. V ostatních měsících roku 2018 se procenta nevyhovujících vzorků pohybovala v rozmezí 0,5 % – 1,9 %.

Automobilové benziny

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 005 vzorků automobilových benzínů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo celkem 19 vzorků. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

Jakostní ukazatel Počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
obsah kyslíku (výpočtem) 2 0,2
destilace – konec destilace 1 0,1
tlak par 9 0,9
oktanové číslo měřené výzkumnou metodou 6 0,6
oktanové číslo měřené motorovou metodou 6 0,6
oxidační stabilita 1 0,1

 

Zbývajících 986 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1: 2018 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorová nafta

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 290 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 9 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

Jakostní ukazatel Počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
bod vzplanutí 6 0,5
síra 2 0,2
filtrovatelnost 1 0,1

 

Zbývajících 1 281 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky
a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, se v roce 2018 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat. Z tohoto důvodu bylo odebráno o 90 vzorků motorové nafty více, než stanoví vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 300 vzorků LPG. Všechny odebrané a kontrolované vzorky LPG pro pohon vyhověly požadavkům stanoveným v ČSN EN 589+A1: 2012 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 – Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení.

Ethanol E85

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 10 vzorků pohonné hmoty Ethanol E85. Všechny odebrané a kontrolované vzorky vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293: 2011 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách palivech

V průběhu roku 2018 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 290 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v tomto druhu motorového paliva.

Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 005 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Uložená opatření se vyšplhala do výše 3,5 mld. Kč

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2018 v deseti případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (§ 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů). Opatření bylo vydáno na:

  • 7 019,14 l motorové nafty v hodnotě  215 104,46 Kč,
  • 97 563,20 l automobilových benzinů v hodnotě 3 262 763,14 Kč,

Vše v celkovém množství 104 582,34 l pohonných hmot a celkové hodnotě 3 477 867,60 Kč.

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání – od 2. pololetí roku 2001 až do roku 2018

Z tabulky a grafu meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2018 je zřejmé, že dle zjištění České obchodní inspekce má jakost pohonných hmot od roku 2015  stabilní tendenci.

Nevyhovující vzorky v %
Období Benziny Motorová nafta směsné palivo* FAME* LPG CNG

 

Ethanol* E85 Celkem
2. pololetí 2001 5,7 15,8 42,7 13,5
Rok 2002 4,0 12,2 27,7 9,0
Rok 2003 10,4 13,4 20,8 12,9 12,4
Rok 2004 6,3 12,3 14,5 2,5 8,6
Rok 2005 4,1 7,9 10,3 4,3 6,1
Rok 2006 2,4 6,9 17,5 2,0 4,8
Rok 2007 3,3 5,4 46,7 2,0 4,6
Rok 2008 1,8 8,9 66,7 4,0 5,6
Rok 2009 2,5 7,9 40,0 1,5 5,0
Rok 2010 5,6 9,6 23,8 25,0 0,5 0,0 65,2 7,9
Rok 2011 2,1 6,0 17,7 17,4 0,0 0,0 21,7 4,4
Rok 2012 1,8 4,0 18,2 4,8 1,7 0,0 5,3 3,1
Rok 2013 2,5 3,1 7,0 4,8 2,3 0,0 0,0 2,9
Rok 2014 0,9 2,2 5,5 13,3 12,3 0,0 0,0 3,0
Rok 2015 0,5 1,6 3,5 9,1 0,3 0,0 11,1 1,2
Rok 2016 0,7 1,4 7,7 14,3 0,3 0,0 14,3 1,1
Rok 2017 1,2 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 9,1 1,0
Rok 2018 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

 

* – vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.