ČOI: V lednu neprošel jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce pokračuje ve sledování jakosti pohonných hmot i v roce 2019. V lednu zkontrolovala 223 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhověl jeden odebraný vzorek motorové nafty, což v celkovém hodnocení představuje  0,4 % nevyhovujících vzorků.

Motorová nafta 

V měsíci lednu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 111 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

 Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 111 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci lednu 2019 opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 9 010 l motorové nafty v hodnotě 292 825 Kč.

Každoměsíční výsledky kontrol ČOI jsou k dispozici v sekci Data.

ČOI: V loňském roce se jakost pohonných hmot zlepšila, mírné zhoršení měl benzin