ČOI: V březnu neprošel jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v celé ČR. Kontrolu a sledování jakosti pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

V měsíci březnu tohoto roku inspektoři ČOI kontrolovali 220 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty, což v celkovém hodnocení představuje 0,5 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci březnu 2019 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci březnu 2019 oproti měsíci únoru 2019, bylo zaznamenáno zlepšení z 1,9 % na 0,5 % v počtu nevyhovujících vzorků. Oproti měsíci únoru 2019 bylo v měsíci březnu 2019 zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 2,8 % na 0,9 % a ethanolu E85 ze 100,0 % na 0,0 %.

Motorové nafty

V měsíci březnu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 108 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 49,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 108 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložeku odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v jednom případě v měsíci březnu zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 5 486,53 l pohonných hmot v hodnotě 175 020,31 Kč.