ČOI: V květnu neprošly dvě nafty a jeden benzin

Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelném odběru a kontrole jakosti pohonných hmot i v měsíci květnu 2019. U čerpacích stanic odebrala 225 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky. Jednalo se o automobilový benzin a dva vzorky nafty. 

ČOI v měsíci květnu odebrala 225 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly celkem 3 kontrolované vzorky (1 vzorek benzinu a 2 vzorky nafty), což v celkovém hodnocení představuje 1,3 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci květnu 2019 odebrány.

Oproti měsíci dubnu bylo v měsíci květnu zaznamenáno zhoršení, jelikož v dubnu vyhověly všechny odebrané a kontrolované vzorky pohonných hmot.

Automobilový benzin

Českou obchodní inspekcí bylo v květnu 2019 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 64,7 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorová nafta

V měsíci květnu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 45,5°C a 46,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 106 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zákaz prodeje za více než 75 tisíc korun 

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci květnu 2019 zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 2 095,27 l pohonných hmot v hodnotě 75 848,77 Kč.