ČOI: V červnu nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

Z celkového počtu 224 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověl v červnu kontrole jakostních požadavků České obchodní inspekce jeden vzorek. Jednalo se o benzin. 

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci červnu 2019 jakost pohonných hmot na celém území ČR. Kontrolovanými subjekty byly čerpací stanice pohonných hmot. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci červnu 2019 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci červnu 2019 oproti měsíci květnu 2019, bylo zaznamenáno zlepšení z 1,3 % na 0,4 % v počtu nevyhovujících vzorků, jelikož v měsíci květnu nevyhověly 3 odebrané vzorky (jeden vzorek benzinu a dva vzorky nafty)

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci červnu 2019 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 66,8 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 111 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.