ČOI: V říjnu nevyhověl jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V říjnu provedla odběr 248 vzorků PHM a požadovaným parametrům nevyhověl jeden vzorek motorové nafty.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo zaznamenáno v říjnu 2019 zlepšení, jelikož v září 2019 nevyhověly dva odebrané vzorky (jeden vzorek benzinu a jeden vzorek nafty). Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci říjnu 2019 odebrány.

Motorové nafty

V měsíci říjnu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 122 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „MEMK (methylestery mastných kyselin)“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 8,2 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 122 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 96 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u jednoho vzorku motorové nafty.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v říjnu 2019 v jednom případě opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 9 849 l pohonných hmot v hodnotě 312 213,30 Kč.

Výsledky z předchozích kontrol najdete v části Data.