Finance: Ztráty vzniklé odcizením lze snížit

Na čerpacích stanicích může docházet k různým formám odcizení majetku. Provozovatelé čerpacích stanic se setkávají s krádežemi zboží v shopu, pokladní hotovosti i pohonných hmot. Provozovatelům tak vznikají škody nejen ve formě nákladů na ukradené zboží, které navíc nemusí být vždy daňově uznatelné, ale často musejí vracet již uplatněnou daň z přidané hodnoty.

Pojďme se podívat na to, co mohou provozovatelé čerpacích stanic udělat pro to, aby nemuseli vracet DPH a aby náklady na odcizené zboží mohli zahrnout do daňově uznatelných nákladů a tím částečně zredukovali svou ztrátu.

Náklad na odcizený majetek můžete zahrnout do základu daně

Podle zákona o daních z příjmů je možné do daňově uznatelných nákladů zahrnovat krádeže jen do výše náhrady škody a krádeže spáchané podle potvrzení od policie neznámým pachatelem. To ovšem pouze za podmínky, že daňové výdaje již v minulosti nebyly uplatněny, například u provozovatele čerpací stanice, který vede daňovou evidenci. V případě, že výdaje spojené s pořízením majetku už byly do daňových výdajů v předchozím zdaňovacím období uplatněny a nebylo doloženo potvrzení od policie, zvýší se základ daně v roce, ve kterém k odcizení došlo. Náhradu škody lze předepsat odpovědné osobě, kterou bývá zpravidla zaměstnanec s podepsanou hmotnou odpovědností, pachateli krádeže určenému na základě obvinění od policie nebo ji žádat od pojišťovny. Přijaté pojistné plnění se zdaní jako mimořádný výnos.

Pokud se provozovatel čerpací stanice rozhodne zcizení nahlásit na policii, musí do doby uzavření případu o majetku (zásobách) účtovat na účtech analytické evidence a není možné hodnotu odcizeného majetku (zásob) uplatnit jako daňový výdaj. Pokud provozovatel do doby, kdy podává daňové přiznání, získá od policie potvrzení o neznámém pachateli, zahrne si náklad na odcizený majetek do základu daně. V případě, že toto potvrzení není včas doloženo, škoda se označí jako nedaňový náklad a v momentě, kdy provozovatel čerpací stanice potvrzení od policie získá, podá dodatečné daňové přiznání, ve kterém si daňovou povinnost sníží tak, že změní původně daňově neuznatelný náklad na uznatelný. Pokud policie pachatele vypátrá, ale tento pachatel není schopen svůj dluh splatit, není možné si škodu způsobenou tímto pachatelem v daňových nákladech uplatnit. V takovémto případě se eviduje pohledávka za pachatelem. Neproplacené pohledávky lze do daňových nákladů zahrnout s jistým časovým odstupem a po splnění podmínek stanovených právními předpisy.

Vyrovnání odpočtu DPH se nepromítá do kontrolního hlášení

K úpravě odpočtu daně z přidané hodnoty (DPH) dochází jen u nedoložených mank, ztrát nebo krádeží. Vyrovnání odpočtu daně se provádí ke dni zjištění manka, a to tak, že částka, která byla v odpočtu uplatněna, se v daňovém přiznání uvede v příslušném řádku Korekce odpočtů daně s minusovým znaménkem a tím bude snížen celkový nárok na odpočet. Vyrovnání odpočtu daně se nijak nepromítá do kontrolního hlášení. Na základě informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH vycházíme při úpravě odpočtu daně z ocenění zásob uplatňovaného v účetnictví. Pokud provozovatel čerpací stanice manko řádně doloží, úprava odpočtu se neprovede. Řádným doložením se rozumí předpis k náhradě zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce, uplatnění pojistného, které pojišťovna uhradí v plné nebo částečné výši, nebo bude odcizení podloženo potvrzením od policie jedním z těchto dokumentů: usnesení o odložení, usnesení o zahájení stíhání nebo usnesení o zastavení trestního stíhání.

Ztratné v prodeji může být i přirozeným úbytkem zásob

Mezi přirozené úbytky zásob lze zahrnout i ztratné v maloobchodním prodeji. V účetnictví se tyto přirozené úbytky zboží zachycují tak, jako kdyby docházelo k prodeji daného zboží. Na jedné straně bude zaznamenán daňově uznatelný náklad a na druhé straně úbytek zboží z prodejny. Přirozené úbytky zásob jsou sice daňově uznatelným výdajem z hlediska daně z příjmu, je ale zapotřebí dodržovat pravidla stanovená příslušným právním předpisem. Pokud chce provozovatel ztratné na čerpací stanici daňově uplatňovat, musí svými interními předpisy stanovit ekonomicky zdůvodněné limity přirozených úbytků a ztratného. Ztratné, které je vyšší než stanovený limit, není daňově účinným nákladem. Z hlediska DPH lze přirozené úbytky zásob do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného, kterou si stanoví provozovatel čerpací stanice, chápat jako využití majetku v rámci ekonomických činností. U manka do normy přirozeného úbytku, který je doložen interními předpisy, není nutné daň z přidané hodnoty vracet.

Do daňových nákladů lze uplatnit také újezdy bez zaplacení

Pokud by nastala taková situace, že zákazníci z čerpací stanice po natankování pohonných hmot odjedou bez zaplacení, tento stav by byl pravděpodobně v účetnictví zachycen tak, že na jedné straně vznikne náklad a na druhé straně úbytek peněžních prostředků z pokladny, protože většina provozovatelů čerpacích stanic pohonné hmoty nevlastní a pouze je přeprodává a tyto odcizené pohonné hmoty hradí z vlastní kapsy. Tento vzniklý náklad je ale možné si uplatnit do daňových nákladů, a to tak, že tato událost se oznámí na policii a ta vydá potvrzení o spáchání trestného činu neznámým pachatelem nebo tato škoda bude předepsána k náhradě, například pojišťovně. Pokud by pojišťovna uhradila třeba jen třetinu vzniklé škody, bude tento náklad z jedné třetiny daňově uznatelný a ze dvou třetin daňově neuznatelný.

Naději na minimalizaci ztráty zvyšuje nahlášení na policii

Pokud již k takovéto nepříjemné situaci dojde a provozovateli čerpací stanice bude nějaký majetek odcizen, je možné minimalizovat ztrátu z krádeže tak, že se náklad na odcizené zboží zahrne do daňově uznatelných nákladů. Z tohoto hlediska je nejspíš nejvýhodnější taková situace, kdy policie vydá potvrzení o spáchání trestného činu neznámým pachatelem, nebo vzniklý náklad bude předepsán k náhradě, například pojišťovně a bude uhrazen v plné výši. Nejméně výhodná se jeví taková situace, kdy provozovatel čerpací stanice tuto událost policii sice oznámí a ta pachatele vypátrá, avšak tento viník nemá na zaplacení odcizené věci finanční prostředky. U daně z přidané hodnoty je možné zamezit vrácení odpočtu tak, že odcizení bude řádně a včas doloženo. V každém případě se naděje na minimalizování ztráty z odcizení zvýší, pokud provozovatel čerpací stanice tyto události na policii nahlásí nebo se dožaduje náhrady škody a zároveň si pomocí interních předpisů stanoví normy pro přirozené úbytky zásob.

Martina Salacká, Kodap, salacka@kodap.cz