ČOI: V prosinci 2019 nevyhověl jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce uskutečnila v prosinci 162 kontrol jakosti pohonných hmot. Příslušným požadavkům nevyhověl jeden vzorek nafty. Oproti listopadu došlo ke zlepšení, jelikož v tomto měsíci nevyhověly čtyři vzorky pohonných hmot.

Inspektoři ČOI zaznamenali v prosinci zlepšení, jelikož v listopadu nevyhověly 4 vzorky pohonných hmot – tři vzorky motorové nafty a jeden vzorek LPG. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v prosinci oproti listopadu došlo ke zlepšení z 1,7 % na 0,6 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v  prosinci 2019 odebrány.

Motorové nafty

V měsíci prosinci 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 81 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 37,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření  53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 81 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 60 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v prosinci v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 6 672 l pohonných hmot v hodnotě 208 166,40 Kč.