ČOI: V srpnu nevyhověl jeden vzorek PHM

Česká obchodní inspekce pokračovala v monitoringu kvality jakosti pohonných hmot. V srpnu odebrala 256 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek.

Stanoveným jakostním požadavků nevyhověl jeden vzorek automobilového benzinu, což představuje 0,4 % nevyhovujících vzorků. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků v srpnu oproti měsíci červenci nenastala změna, jelikož v červenci byl také zjištěn jeden nevyhovující vzorek automobilového benzinu.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci srpnu 2020 odebrány.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci srpnu 2020 odebráno a kontrolováno celkem 101 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 67,8 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 127 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 101 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.