ČOI: Kontrola AdBlue dopadla dobře

Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej kapaliny AdBlue. Ta se používá u automobilů se vznětovými motory a je nezbytným přípravkem pro redukci škodlivých emisí oxidu dusíku. V průběhu tohoto roku ČOI provedla 38 kontrol a nechala ověřit jakost u sedmi vzorků. Všechny testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly.  

Česká obchodní inspekce uskutečnila v tomto roce kontrolu zaměřenou na prodej vodného roztoku močoviny (AUS 32). V tržní síti nabízené nejčastěji pod názvem AdBlue. Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby prodávající tyto výrobky na trhu v ČR.

Z provedených 38 kontrol proběhly čtyři kontroly s odběrem vzorků výrobku AdBlue v běžně dostupném balení a tři kontroly za účasti pracovníků akreditované zkušební laboratoře. Ta provedla odběry třech vzorků přímo z výdejních stojanů na čerpacích stanicích pohonných hmot. Odebrané a testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly ve všech zkoušených parametrech (hustota při 20°C, IČ spektrum, index lomu při 20°C, obsah močoviny, mechanické nečistoty gravimetricky, alkalita jako NH3, obsah biuretu, obsah aldehydů, obsah fosforečnanů, prvková analýza – hliník, chrom, měď, železo, nikl, draslík, sodík, vápník, hořčík, zinek fosfor).

Drobné pokuty jen za chybějící návod

Dále byla kontrola zaměřena na značení těchto výrobků.  Ve všech případech bylo značení výrobků v souladu s požadavky normy ČSN ISO 22241-1 Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx – Vodný roztok močoviny (AUS 32) – Část 1: Požadavky na kvalitu.

Inspektoři ČOI také kontrolovali dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy při 2 kontrolách zjistili porušení § 11 odst. 1 v návaznosti na § 9 odst. 1 tohoto zákona. V jednom případě chyběl český návod na bezpečné použití, k dispozici byl pouze cizojazyčný text a v druhém případě nebyly u výrobku uvedeny informace o teplotě skladování v českém jazyce. ČOI za zjištěné nedostatky prozatím uložila 1 pokutu v hodnotě 1 000 Kč.

Závěrem lze konstatovat, že i když všechny testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly ve všech zkoušených parametrech, bude kontrola se stejným zaměřením v budoucnu zopakována, neboť kvalitu roztoku močoviny použitého pro tuto technologii je potřeba kontrolovat, jelikož jsou normou stanoveny přísné požadavky na kvalitu, a to z toho důvodu, aby byl zajištěn spolehlivý a stabilní provoz konvertorových systémů SCR, jelikož použití roztoku močoviny jako redukčního činidla je technologií pro snížení emisí oxidů dusíku u vznětových motorů, což souvisí s problematikou ochrany ovzduší.