ČOI: V září nevyhověl jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje kvalitu pohonných hmot na celém území ČR. V září odebrala a zkontrolovala 229 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek nafty.

Česká obchodní inspekce provedla v září 2020 kontrolu jakosti pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85). Toto pravidelné sledování a monitorování kvality pohonných hmot je prováděno formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.  Inspektoři ČOI odebrali v září 229 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek nafty. Oproti srpnu bylo v září zaznamenáno zlepšení u odebraných vzorků automobilových benzinů, jelikož v srpnu nevyhověl jeden vzorek benzinu. Zhoršení nastalo u motorové nafty, jelikož v srpnu vyhověly všechny odebrané vzorky nafty a v září nevyhověl jeden vzorek nafty. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci září 2020 odebrány.

Motorové nafty

V měsíci září 2020 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 108 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 42,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 108 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 85 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v jednom případě zákaz prodeje na 8 924 l pohonných hmot v hodnotě 281 106,00 Kč.