ČOI: V říjnu nevyhověly dva odebrané vzorky PHM

Česká obchodní inspekce monitorovala v říjnu tohoto roku jakost pohonných hmot na celém území ČR. Na čerpacích stanicích odebrala 175 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva odebrané a kontrolované vzorky motorové nafty.

Kontroly a sledování jakosti pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty,  LPG, CNG a ethanol E85) byly prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Oproti září bylo v  říjnu zaznamenáno zhoršení u vzorků motorové nafty z 0,9 % na 2,2 %, jelikož v září nevyhověl jeden vzorek motorové nafty. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci říjnu 2020 odebrány.

99 vzorků motorové nafty 

V měsíci říjnu 2020 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 90 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C) a v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 25,2 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 11,8 mg/kg). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

Biopaliva v pohonných hmotách jsou v pořádku 

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 90 vzorků  motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 62 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Padl zákaz prodeje a pokuty 

Česká obchodní inspekce uložila v říjnu 2020 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření byla vydána na 5 939,30 l pohonných hmot v hodnotě 166 548,36 Kč.