Studie: Silniční nákladní doprava je blízko bodu zlomu k rychlejší dekarbonizaci

Společnosti Shell a Deloitte zveřejnily společnou studii, která popisuje, jak dosáhnout dekarbonizace silniční nákladní dopravy, a vychází při tom z názorů lídrů dopravních firem i odborníků na nákladní silniční dopravu z celého světa. Více než 70 % ze 158 dotazovaných považuje dekarbonizaci za absolutní prioritu nebo jako jednu ze tří hlavních priorit své organizace.

Zpráva, nazvaná Decarbonising Road Freight: Getting into Gear (Dekarbonizace silniční nákladní dopravy: zařazujeme vyšší rychlostní stupeň), předkládá podrobnou „cestovní mapu“ na následujících 10 let, jež obsahuje 22 řešení zaměřených na ekonomické, technické, regulatorní i organizační faktory ovlivňující dekarbonizaci tohoto sektoru. Ze zprávy vyplývá, že více než 70 % účastníků studie považuje za dlouhodobě nejschůdnější bezemisní technologii pro těžké nákladní vozy, elektromobily na vodíkové články nebo bateriové elektromobily, přičemž jsou přesvědčeni, že taková vozidla budou dostupná k využití na komerční bázi v příštích pěti až deseti letech.

„Nákladní vozy převážejí fakticky vše, na čem je moderní společnost v každodenním životě závislá, a během současné pandemie společnost na vlastní kůži zažila, jakou klíčovou roli hraje silniční nákladní doprava při doručování zboží základní potřeby,“ řekl Huibert Vigeveno, ředitel divize Shell Downstream. „Silniční nákladní doprava má však aktuálně na svědomí přibližně devět procent celosvětových emisí CO2, a má-li se poptávka po ní do roku 2050 podle prognóz zdvojnásobit, je už nyní naléhavě nezbytné podniknout kroky, které tento sektor do té doby dovedou k nulovým emisím. Provozovatelé vozových parků, výrobci nákladních vozidel a poskytovatelé energií již zahájili investice do nízkoemisních a bezemisních řešení, avšak k urychlení této změny je nezbytný také soubor pevně ukotvených pravidel a regulatorních opatření.“

Z pohledu odvětví zahrnuje zpráva tyto klíčové body:

• K dosažení cílů Pařížské dohody je potřeba do roku 2050 dosáhnout snížení absolutních emisí ze silniční nákladní dopravy o téměř 60 % oproti výchozímu stavu z roku 2018, a to bez ohledu na očekávaný dvojnásobný nárůst objemu silniční nákladní dopravy ve stejném období.
• 80 % účastníků studie považuje za hlavní překážky dekarbonizace nedostatek regulatorních pobídek a komplexnost obměny infrastruktury, 70 % z nich považuje za hlavní překážku omezenou poptávku ze strany zákazníků.
• Většina účastníků studie se shoduje na skutečnosti, že technologie umožňující dekarbonizaci silniční nákladní dopravy již existují, i když zatím nejsou komerčně životaschopné, a výrobci nákladních vozů již vyvíjejí elektromobily na vodíkové články a baterie.