ČOI: Kvalita většiny pohonných hmot se v roce 2020 zlepšila

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly odebraných vzorků pohonných hmot v roce 2020. Celkem zkontrolovala 2 251 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavků nevyhovělo 12 vzorků, což představuje 0,5 %. Oproti roku 2019, kdy z celkového počtu 2 668 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 18 vzorků (0,7 %), došlo v roce 2020 ke  zlepšení jakosti pohonných hmot. V průběhu roku 2020 vydala ČOI zákaz prodeje na 30 116,65 litrů pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 korun.

V porovnání výsledků s rokem 2019 bylo v roce 2020 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,3 % na 0,2 %), motorové nafty (z 1,0 % na 0,8 %) a u vzorků LPG pro pohon (z 0,3 % na 0,0 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků ethanolu E85 (z 10,0 % na 12,5 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG, LPG a FAME.

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden –  prosinec 2020
druh paliva odebrané vzorky  v % nevyhovující vzorky % z druhu paliva
Automobilové benziny 867 38,52 2 0,2
Motorové nafty 1 124 49,93 9 0,8
Směsné palivo 0 0,00 0 0,0
FAME 1 0,04 0 0,0
LPG 219 9,73 0 0,0
CNG 32 1,42 0 0,0
Ethanol E85 8 0,36 1 12,5
Celkem 2 251 100,00 12 0,5

Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2020

Nevyhovující vzorky v %
měsíc automobilové benziny motorová nafta směsné palivo* FAME LPG CNG ethanol E85 Celkem
Leden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Únor 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
Březen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Duben
Květen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Červen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,4
Červenec 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Srpen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Září 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Říjen 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Listopad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prosinec 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
SUMA 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,5

* Vzorky paliva SMN 30 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v roce 2020 odebrány

Z tabulky a grafu je zřejmé, že v roce 2020 nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 5 vzorků byly zjištěny v měsíci únoru.  V měsíci říjnu byly zjištěny 2 nevyhovující vzorky a v měsících červnu, červenci, srpnu, září, prosinci 1 nevyhovující vzorek. V ostatních měsících roku 2020 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V měsíci dubnu 2020 nebyly Českou obchodní inspekcí odebrány v důsledku epidemie nového koronaviru žádné vzorky pohonných hmot.

Automobilové benziny

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 867 vzorků automobilových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnily celkem 2 vzorky. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
konec destilace 1 0,1
OČVM 1 0,1
OČMM 1 0,1
tlak par 1 0,1

 

Zbývajících 865 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1: 2019 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

V souvislosti s hlubokým propadem prodeje automobilových benzinů v důsledku epidemie koronaviru  Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí 60 – 90 kPa do 30. 6. 2020. Dále v důsledku přebytku automobilových benzinů v kvalitě vyhovující přechodovému období z důvodu prudkého poklesu poptávky způsobené dopadem opatření k pandemii COVID-19, z důvodu nedostatečné produkce a distribuce motorového benzinu v kvalitě pro letní období, kterou způsobila dvouměsíční odstávka rafinérie Unipetrol Litvínov a vzhledem ke vzniku fyzikálně-chemického jevu tzv. směšovacího efektu (specifikován v ČSN EN 228) Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí v rozmezí 45 – 65 kPa od 1. 7. 2020 do 15. 7. 2020.

Motorové nafty

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 124 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 9 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
bod vzplanutí 7 0,6
síra 2 0,2

 

Zbývajících 1 115 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME

V roce 2020 byl odebrán a kontrolován 1 vzorek FAME, který splnil jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 14214+A2: 2019 Kapalné ropné výrobky – Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení. Vzorky směsného paliva SMN 30 se vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat.

LPG pro pohon 

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 219 vzorků LPG. Všechny odebrané a kontrolované vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589: 2019 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG 

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 32 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 – Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení.

Ethanol E85

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 8 vzorků pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy ve zkoušeném ukazateli „voda“ a „tlak par“, což činí 12,5 % z odebraných vzorků příslušného druhu.  Zbývajících 7 odebraných a kontrolovaných vzorků vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN EN 15293: 2019 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu roku 2020 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 124 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 867 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zákaz prodeje pohonných hmot za téměř milion korun 

Česká obchodní inspekce uložila během minulého roku v 6  případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkem se jednalo o 30 116,65 l pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na 18 354,30 l motorové nafty v hodnotě  557 271,76 Kč,  10 380,35 l automobilových benzinů v hodnotě 331 133,17 Kč a 382,00 l ethanolu E85 v hodnotě 38 557,80 Kč.