ČOI: V únoru nevyhověly čtyři vzorky PHM

Česká obchodní inspekce kontrolovala v únoru jakost pohonných hmot. Odebrala 216 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly čtyři vzorky, jednalo se o LPG a Ethanol E85. V celkovém hodnocení to představuje 1,9 % nevyhovujících vzorků. Za porušení příslušné legislativy uložila ČOI zákaz prodeje na 10 024 l pohonných hmot v hodnotě 269 645,60 korun.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG nebyly, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami, v únoru 2021 odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v únoru 2021 oproti lednu 2021, bylo zaznamenáno zlepšení z 3,5 % na 1,9 % v počtu nevyhovujících vzorků. Zlepšení bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových naft ze 4,5 % na 0,0 % a motorových benzinů z 1,2 % na 0,0 %. Zhoršení bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků LPG z 6,7 % na 14,3 % a ethanolu E85 z 0,0 % na 100 %.

V LPG nevyhověly tři vzorky

V měsíci únoru 2021 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 21 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy, kdy při opakovaných kontrolních odběrech na téže čerpací stanici nevyhověly v jakostním parametru „síra“, naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 217,3 mg/kg, v druhém případě 193,9 mg/kg a v třetím případě 193,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 31,1 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

U Ethanolu E85 byl problém s tlakem par

V únoru 2021 byl odebrán a kontrolován jeden vzorek pohonné hmoty ethanolu E85. Odebraný a kontrolovaný vzorek nevyhověl limitním hodnotám ČSN EN 15293 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení ve zkoušeném ukazateli „tlak par“, zjištěná hodnota 41,9 kPa (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 49,1 kPa, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 80,9 kPa).

Česká obchodní inspekce v  únoru 2021 uložila v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 10 024,00 l pohonných hmot v hodnotě 269 645,60 Kč.