Daňové novinky, které se dotýkají provozovatelů čerpacích stanic

Pro rok 2021 nachystalo Ministerstvo financí ČR prostřednictvím daňového balíčku spoustu změn a novinek, které mají vliv na výdělky provozovatelů čerpacích stanic i jejich zaměstnanců. Většinou jde o změny příjemné. Nepřehlédli jste nějakou? Podívejte se na stručný přehled.

 V rámci daňového balíčku 2021 mohou provozovatelé čerpacích stanic těžit jednak ze zvýšené hodnotové hranice pro hmotný majetek a jednak z možnosti využít mimořádné odpisy, jejichž prostřednictvím lze nově pořízený majetek zahrnout do daňově účinných nákladů podstatně rychleji.

Změny v odpisování

Změna v odpisování dlouhodobého majetku je nejen pro provozovatele čerpacích stanic jistě příjemná. Hmotný majetek zahrnutý do podnikání, zařazený v první a druhé odpisové skupině a zároveň pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 je možné do nákladů zahrnout rychleji prostřednictvím tzv. mimořádných odpisů.

Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině lze odepsat za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se odpisy uplatní rovnoměrně do výše 60 % ze vstupní ceny a v dalších 12 měsících se odepíše zbylých 40 % vstupní ceny. Provozovatelé čerpacích stanic tuto změnu pravděpodobně nejčastěji aplikují na pořízení osobních automobilů. Hmotný majetek zařazený do první odpisové skupiny, do které spadají například mobilní telefony a notebooky, lze odepsat již za 12 měsíců.

Je však potřeba dbát na to, že mimořádné odpisy si může uplatnit pouze poplatník, který je prvním odpisovatelem tohoto majetku. Tyto odpisy se tedy týkají výhradně nového hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Další změna představuje trvalé zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů, a to ze 40 tisíc korun na 80 tisíc korun. Majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 80 tisíc korun, lze nyní zahrnout do daňových nákladů jednorázově a není potřeba jej daňově odpisovat. Stejná hranice platí i pro technické zhodnocení hmotného majetku.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Další novinkou je to, že od roku 2020 si lze zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Pokud provozovatelům čerpacích stanic za rok 2020 vznikla ztráta, mohli si ji uplatnit tak, že za rok 2019 anebo za rok 2018 podali dodatečná daňová přiznání. Pokud tak učinili, daň zaplacená za tyto roky byla po zpětném uplatnění ztráty vykazována jako vratitelný přeplatek. O přeplatek je nutné příslušný finanční úřad požádat. Pokud ztráta byla vyšší, provozovatelé čerpacích stanic ji budou moci douplatnit v dalších obdobích.

Paušální daň pro OSVČ

Díky paušální dani mohou podnikající fyzické osoby uhradit jednou paušální platbou daň z příjmů a sociální i zdravotní pojištění, aniž by musely podávat daňová přiznání a přehledy OSVČ. Paušální daň je pro rok 2021 stanovena na 5 469 Kč měsíčně. Částka se skládá ze sociálního pojištění ve výši 2 976 Kč, zdravotního pojištění ve výši 2 393 Kč a daně z příjmů, která je ve výši pouhé stokoruny. Tato novinka může být pro některé drobné podnikatele zajímavá, je ale málo pravděpodobné, že provozovatelé čerpacích stanic na ni dosáhnou. O vstup do paušálního režimu mohly zažádat OSVČ, které kromě řady jiných podmínek měly v roce 2020 příjmy do jednoho milionu korun a zároveň nejsou plátci DPH.

Zvýšení maximálního odpočtu darů od základu daní z příjmů

Začátkem letošního roku byla přijata novela zákona o daních z příjmů, která pro roky 2020 a 2021 dočasně zvýšila maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 15 % u fyzických osob a z 10 % u právnických osob na 30 % z daňového základu. Pokud provozovatelé čerpacích stanic darují konkrétním osobám a organizacím prostředky na stanovené účely, mohou si nyní daňově odečíst vyšší částku.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a prodloužení časového testu

V daních z příjmů od roku 2021 dále došlo ke změnám přijatým spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí. Méně vítanou změnu představuje prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z nemovitých věcí z pěti na deset let. Tato nevýhoda by měla mít vliv na osoby, které pořídily nemovitost za účelem ji v blízké době prodat.

Daňové výhody pro zaměstnance

Od ledna roku 2021 byla zrušena superhrubá mzda a zároveň byla zvýšena daňová sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 2 320 Kč měsíčně. Pokud by kupříkladu zaměstnanec na čerpací stanici pobíral hrubou mzdu ve výši 30 tisíc Kč měsíčně a uplatňoval pouze základní slevu na poplatníka, jeho čistá mzda v roce 2020 činila 22 740 Kč, ale od ledna 2021 jeho čistá mzda činí 24 520 Kč, což je o 1 780 Kč za měsíc více.

Sazba daně z příjmů fyzických osob je od ledna tohoto roku stanovena na 15 % a zároveň byla zavedena druhá, zvýšená 23% sazba, která nahradila tzv. solidární daň. Zvýšené sazbě daně bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, tedy čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy.

Mnozí zaměstnavatelé uvítali zavedení stravenkového paušálu. Jedná se o možnost osvobodit peněžitý příspěvek na stravování u zaměstnance do určité výše. Pokud se zaměstnavatel rozhodne svým zaměstnancům vyplácet stravenkový paušál, poskytne jim tak daňově zvýhodněný příspěvek, který bývá zahrnut přímo ve vyplácené mzdě. Výhodou je, že stravenkový paušál je osvobozen od daně i pojistného. Pokud se provozovatel čerpací stanice rozhodl pro stravenkový paušál, měl by pamatovat na to, že je potřeba provést úpravu vnitřního předpisu. Podmínkou pro daňovou uznatelnost poskytnutého příspěvku je stejně jako u stravenek to, aby zaměstnanec odpracoval alespoň tři hodiny za směnu. Stravenkový paušál je možné při splnění podmínky minimálního počtu odpracovaných hodin poskytnout i brigádníkům, tj. zaměstnancům pracujícím na dohody.

Maximální částka stravenkového paušálu, která je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, činí 75,60 Kč, daňově optimální hodnota stravenky v roce 2021 je 137 korun.

Pokud je provozovatel čerpací stanice zároveň jednatelem v obchodní společnosti a má ve smlouvě o výkonu funkce vymezenou pracovní dobu, která je následně i odpracována a evidována, lze mu poskytnout peněžitý příspěvek na stravování za stejných podmínek jako zaměstnancům.

Změna daňového zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč a na třetí a další dítě se daňové zvýhodnění zvyšuje z 24 204 Kč za rok na 27 840 Kč. Zvýšení daňového zvýhodnění na děti zákon o daních z příjmů upravuje již pro zdaňovací období 2021. Na základě znění přechodného ustanovení bude navýšení daňového zvýhodnění na děti aplikováno až po skončení zdaňovacího období tohoto roku. U zaměstnanců se v průběhu tohoto roku nic měnit nebude a zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti bude promítnuto až po skončení roku v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání.

Byl také zrušen maximální limit pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě, zrušení limitu se však použije poprvé až při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022. Pro zaměstnavatele to znamená, že zaměstnancům v tomto roce nemohou na měsíčním daňovém bonusu vyplatit vyšší částku než 5 025 Kč měsíčně.

Aktuální přehled je k dispozici on-line

Článek zachycuje pouze vybrané letošní daňové novinky; podle legislativy platné k 31. 8. 2021. Aplikaci daňových úlev na konkrétní čerpací stanici doporučujeme vždy konzultovat s daňovým poradcem. Aktuální přehled o zaplacených daních a odvodech a mnoho dalších výsledků týkajících se vašeho podnikání získáte prostřednictvím hospodářských analýz, které dává k dispozici on-line společnost eurodata. Hospodářské analýzy se automaticky poskytují všem provozovatelům čerpacích stanic, kteří jsou klienty skupiny Kodap.

Martina Misařová, daňová poradkyně, Kodap