ČOI: V září nevyhověly dva vzorky PHM

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v září 247 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavků nevyhověly 2 vzorky motorové nafty.

Oproti srpnu bylo v září zaznamenáno zhoršení, jelikož v srpnu vyhověly všechny odebrané vzorky pohonných hmot. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci září odebrány.

Motorové nafty

V měsíci září 2021 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 113 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky (odebrané na dvou čerpacích stanicích) jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „oxidační stabilita“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 3360 g/m3, v druhém případě 370 g/m3 (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 33 g/m3). Na těchto čerpacích stanicích bylo zjištěno, že kontrolované osoby provedly doplnění nádrží novým palivem, a proto byly provedeny opakované kontrolní odběry ze strany ČOI. Následným rozborem odebraných vzorků nebyla zjištěna odchylka tohoto jakostního parametru. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 113 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 93 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Sledujte rubriku Data.