Trh s PHM se bude muset vyrovnat s transformací

Je jasné, že i nadále se bez tradičních pohonných hmot neobejdeme. Jsou stále strategickou komoditou. Proto je i v letošním roce prioritou zajišťovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý český trh kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle.

Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví tuzemský petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Proto je pro tento obor vysokou prioritou bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek zdrojů kvalitních pohonných hmot, kde se pokračuje ve snižování uhlíkové stopy včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG.

„I při současné složité geopolitické situaci v Evropě a přes válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou je zajištěno plynulé zásobování českého trhu pohonnými látkami a disponujeme dostatečným objemem zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu,“ uvádí Václav Loula, tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Ropovodní trasy do tuzemska jsou plně funkční a podle nasmlouvaných kontraktů je ropa čerpána do ČR.

Trh se bude muset vyrovnat s transformací

Trh s motorovými palivy netrápí pouze aktuální ekonomické problémy, ale zasahují ho i neustále se zpřísňující regulace, které mají dopad v podobě zvyšujících se nákladů zejména na snižování emisí. „Dále na trh s pohonnými hmotami negativně dopadají přehnané regulace automobilového průmyslu s upřednostňováním elektromobility jako jediné správné cesty k zastavení oteplování planety. I když mnohé odborné studie dokazují, že právě elektromobilita za sebou nechává celkově vyšší uhlíkovou stopu než spalování klasických motorových paliv v nejmodernějších benzinových a dieselových motorech,“ podotýká Jana Šoltésová, jednatelka společnosti Union Energy zastřešující aktivity značky Avia v České republice.

Podle ní je potřeba si uvědomit, že při stávajícím tlaku na transformaci automobilového průmyslu směrem k výrobě elektromobilů v horizontu příštích pěti až osmi let je pro mnoho firem v tomto oboru velmi těžké plánovat investice do stavby či modernizace klasických čerpacích stanic, protože návratnost takovýchto investic je obvykle kalkulována ve stejném časovém horizontu, tedy pěti až osmi let. „Daňové zvýhodňování, respektive dotování elektromobilů, a na druhou stranu postupné daňové znevýhodňování užívání klasických paliv pak můžeme považovat za největší problém dnešního trhu s motorovými palivy,“ upřesňuje Jana Šoltésová.

Co tedy prodávat

Pro motoristy je cestování po České republice z pohledu čerpacích stanic velmi komfortní. Máme jednu z nejhustších sítí stanic v Evropě, kvalitní a pravidelně kontrolované palivo ve výběru prémiových i běžných produktů, čisté zázemí a dobrý servis s doplňkovými produkty a občerstvením. „To, co zákazník běžně od čerpací stanice očekává, je benzin, nafta a dále jejich prémiové řady. Do budoucna půjde jistě i o nárůst počtu nabíjecích stanic typu MOL Plugee,“ vyjmenovává Martin Pavlíček, manažer korporátní komunikace společnosti MOL Česká republika. Správný mix pohonných hmot je na čerpadláři. Jejich konkrétní výběr závisí na lokální poptávce a obchodních aktivitách v daném regionu. „Každý byznys prochází vývojem a naše společnost prochází evolucí od svého začátku na českém trhu. Proto se stále vyvíjíme, ať už jde o produkty, rozsáhlost sítě nebo nabídku doplňkového zboží,“ dodává Martin Pavlíček. Struktura nabídky každé čerpací stanice proto musí odrážet místní specifikace, a tudíž neexistuje univerzální ideální model.

„Na některých čerpacích stanicích je nutné mít co nejširší nabídku paliv včetně těch prémiových i nízkoemisních, jako jsou CNG nebo LPG. Na jiných zase takto široká paleta produktů vzhledem ke struktuře zákazníků a poptávky nedává smysl a vyplatí se nabízet pouze dva základní typy paliv, tedy motorovou naftu a Natural 95,“ sděluje Jana Šoltésová. Kapacita nádrží na jednotlivé druhy PHM by měla být přizpůsobena výtočím jednotlivých produktů na dané čerpací stanici. „Příliš malá kapacita nádrže u produktu s vysokou výtočí znamená, že na takovouto čerpací stanici musíte objednávat závozy s nižším množstvím zboží, které má za následek vyšší dopravní náklady, a tím dochází k podlamování její konkurenceschopnosti,“ prozrazuje Jana Šoltésová. Každopádně podle ní musí každá čerpací stanice, pokud chce uspět, nabízet svým zákazníkům lepší služby než konkurence, ať už se snaží konkurovat vyšší kvalitou, či nižší cenou.

Alfou a omegou bude plánování

Čerpací stanice Benzina Orlen neustále pracují na zdokonalování jejich paliv Efecta s čisticím účinkem a prémiových paliv Verva. „Stále více motoristů se vlastními zkušenostmi přesvědčuje o tom, že prémiová paliva přinášejí kromě čisté palivové soustavy a prodloužení životnosti motoru i vyšší jízdní komfort,“ vysvětluje tiskový mluvčí Michal Procházka. Vedle klasických paliv síť rozvíjí i alternativní pohonné hmoty, jako například elektrickou energii. Celkem v 55 lokalitách po celé České republice nabízí LPG a kromě toho má na 44 čerpacích stanicích dostupné CNG.

„Ve spolupráci s externími dodavateli postupně instalujeme dobíjecí stanice v desítkách lokalit, zejména ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy. Nyní je máme nainstalované již na 41 čerpacích stanicích. Budoucnost ale vidíme především ve vodíku. Ten brzy doplní současnou bateriovou elektromobilitu,“ říká Michal Procházka. V první fázi plánují rozšířit o vodíkové plnicí stojany tři stávající čerpací stanice v Praze na Barrandově, Litvínově a Brně. První se otevře letos a bude to ta pražská. V plánu rozvoje jsou vytipovány i další lokality.

Spotřeba klesla o šest procent

Vývoj spotřeby pohonných hmot v roce 2021 provázela zcela odlišná pololetí. Zejména první čtvrtletí bylo ovlivněno především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility a negativních dopadů na ekonomiku s cílem zabránit šíření pandemie. Po uvolnění opatření od 2. čtvrtletí 2021 a zejména pak ve 2. pololetí 2021 se spotřeba benzinu i nafty zvýšila.

 Podle statistik ČAPPO dosáhla v roce 2021 celková spotřeba pohonných hmot 8,06 mld. litrů. To je o více než šest procent více než rok předtím. Ve vazbě na složení vozového parku, strukturu jednotlivých odvětví, potřeby přepravy a tranzitní charakter ČR tvoří motorová nafta rozhodující podíl. V případě automobilových benzinů v daném roce stoupla spotřeba na 2,01 mld. litrů. V meziročním srovnání jde o tříprocentní růst. U motorové nafty potom spotřeba vzrostla na 6,05 mld. litrů, což představuje meziroční růst o 7 %.

Tahounem byla nákladní doprava

Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot se odehrál v únoru a březnu 2021. Automobilové benziny klesly o 20 až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020. Nejvyšší nárůsty pak vykázaly automobilové benziny v květnu (13 %), červnu (8 %), červenci (7 %) a v říjnu (26 %). U motorové nafty byly největší nárůsty v dubnu (19 %), květnu (10 %), srpnu a září (po 8 %) a v říjnu (16 %). „Ukončení nouzového stavu na konci března, postupné uvolnění restrikcí a zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo k nárůstu poptávky u obou komodit v období duben až prosinec 2021,“ komentuje výsledky Václav Loula.

Růst poptávky byl ovlivněn v letním i podzimním období i domácí individuální turistikou, cestami do zaměstnání individuální osobní dopravou. Rostoucí spotřebu motorové nafty pak ovlivňoval růst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty – nárůst výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, růst průmyslové výroby atd. Nárůst spotřeby za rok 2021 v pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP, který za 2021 vykázal nárůst 3,3 %.

Automobilové benziny vyrostly o tři procenta

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na tuzemský trh za rok 2021 dosáhl 1 516 tis. tun (tj. 2,01 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (1 468 tis. tun, tj. 1,94 mld. litrů) vykázaly nárůst o 3 %. Srovnáním spotřeby s necovidovým rokem 2019 (2,14 mld. litrů) byla spotřeba automobilových benzinů za rok 2021 nižší o 6 %. Na základě údajů z roku 2021 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů 167 mil. litrů. Hlavní důvody vývoje poptávky byla opatření přijímaná v 1. čtvrtletí 2021, jakými bylo vyhlašování nouzových stavů, omezená mobilita, omezený turistický ruch mezi sousedními státy, vyšší využívání práce z domu, uzavřené školy a podobně.

„Je nutné zdůraznit rozhodující vlivy, jakými bylo omezení volného pohybu osob, jenž byl prakticky zastaven v únoru a březnu, domácí individuální rekreační turistika i příhraniční cestovní ruch. Nižší zájem zahraničních turistů byl i v letních měsících,“ deklaruje Václav Loula. Na nižší spotřebu automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou. Vliv alternativních pohonů, elektromobilů a hybridních modelů na spotřebu pohonných hmot je zatím velmi malý.

Motorová nafta poskočila o sedm procent

Celkový objem dodávek motorové nafty na český trh za rok 2021 dosáhl 5 112 tis. tun (tj. 6,05 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (4 785 tis. tun, tedy 5,66 mld. litrů) stoupla spotřeba o 7 %. Spotřeba nafty za celý rok 2021 byla dokonce vyšší než v necovidovém roce 2019 o 2 %. Z údajů za rok 2021 dosahuje průměrná měsíční spotřeba motorové nafty 504 mil. litrů. Pokles spotřeby nafty byl zaznamenán jen v 1. čtvrtletí 2021 o 3 % proti stejnému období roku 2020. Byl oproti benzinům výrazně nižší především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. „Roli hrál také integrovaný záchranný systém, především pak úkoly hasičů a armády při zajišťování mimořádných úkolů v souvislosti s nouzovým stavem,“ popisuje Václav Loula.

Pokles spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80% vliv na spotřebu nafty. Ta byla od počátku roku až do konce března citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví, ve veřejné silniční osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. „Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky a potřeba mobility jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství a veřejné nákladní dopravě, tedy odvětvích náročných na spotřebu motorové nafty,“ konstatuje Václav Loula.

Kontroly dopadly nejlépe v historii

Česká obchodní inspekce (ČOI) zaznamenala u motorové nafty za celý rok 2021 z 1 247 odebraných vzorků nafty celkem osm nevyhovujících, což je 0,6 %, a tedy historicky nejlepší výsledek. Zároveň odebrala 1 015 vzorků benzinu, pouze jeden vzorek byl nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek. Celkově oproti roku 2020 však v případě zjišťované jakosti všech pohonných hmot došlo k mírnému zhoršení, jelikož v roce 2020 nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, v roce 2021 šlo o 19 vzorků (zhoršení z 0,5 % na 0,7 %). Na celkovém mírném zhoršení se podepsaly výsledky vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a etanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %). V porovnání výsledků s rokem 2020 bylo v roce 2021 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,2 % na 0,1 %) a motorové nafty (z 0,8 % na 0,6 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG a FAME. Vzorky směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v roce 2021 odebrány.

 

Článek vyšel v příloze Speciál Čerpačka Jaro 2022.

Názor odborníka: 

„Při rekonstrukci myslete na AdBlue.“

V případě klasických pohonných hmot jsou stálicemi nafta a Natural 95. S obměnou vozového parku v České republice ale vidíme neustálý růst AdBlue, bez kterého se moderní dieselové vozy neobejdou. Proto se snažíme jeho nabídku rozšiřovat buď na stojanech, kde je to technicky možné, anebo v kanystrech. Při rekonstrukci by instalace AdBlue nádrží měly být hlavními prioritami.

Jan Šimek, provozní vedoucí, Tank Ono