ČOI: Červen přinesl dva nevyhovující vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce při kontrole jakosti pohonných hmot odebrala v červnu celkem 212 vzorků. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva. 

Jednalo se o jeden vzorek motorového benzinu a jeden vzorek motorové nafty, čímž se výsledky pravidelné kontroly zhoršily v porovnání s květnem, kdy nevyhověl jeden vzorek LPG. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v červnu odebrány.

U automobilových benzinu ČOI tolerovala větší odchylku

Českou obchodní inspekcí bylo v červnu 2022 odebráno a kontrolováno celkem 83 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 74,9 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

V souvislosti s rozkolísaností trhu v důsledku současné krize Česká obchodní inspekce vzala do úvahy stav existujících zásob automobilového benzinu u výrobce, distributorů a na čerpacích stanicích a toleruje v období od 22. 5. 2022 do 30. 6. 2022 hodnotu parametru „tlak par“ v rozmezí 45 – 70 kPa a takové motorové benziny považuje z hlediska tohoto parametru za nezávadné.

U motorové nafty nevyšla oxidační stabilita

V  červnu 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 103 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil jeden vzorek  jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „oxidační stabilita“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 649 g/m3 (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 33 g/m3). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách jsou v pořádku

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 103 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 83 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zákaz prodeje pohonných hmot za více než 640 tisíc korun 

Česká obchodní inspekce uložila v červnu 2022 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  14 006,91 l pohonných hmot v hodnotě 642 917,17 Kč.