ČOI: V červenci nevyhověl jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce kontrolovala kvalitu pohonných hmot. V červenci odebrala 194 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek motorové nafty.

Oproti červnu bylo v červenci zaznamenáno zlepšení, jelikož v červnu nevyhověly dva odebrané a kontrolované vzorky – jeden vzorek motorového benzinu a jeden vzorek motorové nafty.

V kontrole nevyhověl „bod vzplanutí“

V měsíci červenci 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 99 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek  jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 41 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 99 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 75 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zákaz prodeje na víc než 12 tisíc litrů 

Česká obchodní inspekce uložila v červenci 2022 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  12 316,00 l pohonných hmot v hodnotě 596 094,40 Kč.