ČOI: Srpnové kontroly ukázaly zhoršení, nevyhověly čtyři vzorky PHM

Česká obchodní inspekce odebrala v srpnu celkem 244 vzorků pohonných hmot. Jakostním požadavkům nevyhověly čtyři z nich. 

Česká obchodní inspekce pokračovala v srpnu 2022 ve sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území ČR. Celkem odebrala 244 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly čtyři vzorky. Jednalo se o dva vzorky motorového benzinu a dva vzorky motorové nafty.  Oproti červenci bylo v srpnu zaznamenáno zhoršení, jelikož v červenci nevyhověl pouze jeden vzorek motorové nafty.

Z 98 vzorků benzinu nevyhověly dva, problém byl v tlaku par

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci srpnu 2022 odebráno a kontrolováno celkem 98 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 71,3 kPab a v druhém případě 67,3 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Ze 111 vzorků nafty nevyhověly dva, problém byl s oxidační stabilitou

V měsíci srpnu 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 111 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „oxidační stabilita“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 86 g/m3 a v druhém případě 116 g/m3 (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 33 g/m3). V případě druhého nevyhovujícího zjištění u parametru „oxidační stabilita“ se jednalo o ověřovací rozbor na stejné čerpací stanici. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 111 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 98 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce zakázala v srpnu 2022 prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření vydala na  15 042,40 l pohonných hmot v hodnotě 631 188,96 Kč.