ČOI: V listopadu nevyhověly dva vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala v listopadu 2022 jakost pohonných hmot na celém území ČR. Celkem odebrala 243 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva kontrolované vzorky. Jednalo se o jeden vzorek motorového benzinu a jeden vzorek motorové nafty. 

Oproti říjnu jde o zhoršení, protože v říjnu vyhověly všechny odebrané vzorky pohonných hmot.  Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v listopadu odebrány.

92 kontrol

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci listopadu 2022 odebráno a kontrolováno celkem 93 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 260,0 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Ze 109 vzorků nafty nevyhověl jeden

V měsíci listopadu 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 109 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 47,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 109 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 93 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zákaz prodeje i pokuty

Česká obchodní inspekce uložila v listopadu 2022 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  1 167,00 l pohonných hmot v hodnotě 52 783,10 Kč.