ČOI: V srpnu mírné zlepšení kvality pohonných hmot   

Česká obchodní inspekce v měsíci srpnu kontrolovala kvalitu pohonných hmot. Jakostním požadavkům nevyhověly 4 vzorky. Jedná se o mírné zlepšení, jelikož v měsíci červenci nevyhovělo 6 odebraných vzorků pohonných hmot. 

Česká obchodní inspekce pokračovala v monitorování jakosti pohonných hmot i v měsíci srpnu. Na čerpacích stanicích odebrala 221 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 4 vzorky. Jednalo se o 3 vzorky automobilových benzínů a 1 vzorek motorové nafty. Oproti měsíci červenci 2018 došlo ke zlepšení, jelikož v červenci nevyhovělo 6 vzorků automobilových benzínů.

Automobilové benziny neprošly tři

Českou obchodní inspekcí bylo v srpnu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 85 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky ve třech případech nevyhověly v jakostním parametru „Tlak par“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 63,4 kPa, 65,7 kPa a 68,2 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

V motorové naftě neprošel jeden vzorek

V měsíci srpnu 2018 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 108 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 51,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách je v pořádku

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 108 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 85 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci srpnu 2018 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot na 8 495 l automobilového benzinu v hodnotě 287 980,50 Kč.

(ČOI)